Notice: Undefined index: browser in /gts_files/gts.php on line 1451
O projekcie | Energia odnawialna w Gminie Konopnica

O projekcie

Projekt „Energia odnawialna w Gminie Konopnica” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020, Osi Priorytetowej IV Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. Całkowita wartość projektu według złożonego wniosku o dofinansowanie wynosi 4 826 644,38 zł, zaś wartość dofinansowania 3 686 545,07 zł.

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji solarnych (460 szt.) do produkcji energii cieplnej z promieniowania słonecznego w celu podgrzewania ciepłej wody użytkowej w gospodarstwach domowych.

Celem nadrzędnym projektu jest wzrost potencjałów rozwojowych gminy Konopnica (przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju) oraz podniesienie jakości życia mieszkańców i poprawa stanu środowiska naturalnego. Celem głównym projektu jest poprawa jakości (czystości) powietrza w gminie Konopnica poprzez wykorzystanie zasobów energii odnawialnej (energii słonecznej) jako alternatywnego źródła wytwarzania ciepła.

Cele szczegółowe:

 • Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gminy i wykorzystaniu OZE.
 • Wyposażenie gminy w nowoczesną technologię pozwalającą na wykorzystanie OZE, poprzez zapewnienie dotacji na zakup kolektorów słonecznych.
 • Ograniczenie zużycia zasobów paliw kopalnych i energii ze źródeł konwencjonalnych oraz wzrost udziału energii cieplnej produkowanej z OZE.
 • Dywersyfikacja dostaw energii i wzrost bezpieczeństwa energetycznego w gminie.
 • Zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem c.w.u. w gospodarstwach domowych oraz zaspokojenie potrzeb energetycznych mieszkańców.
 • Obniżenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery.
 • Spadek liczby chorób wśród mieszkańców gminy spowodowanych zanieczyszczonym powietrzem.
 • Poprawa mikroklimatu i wykorzystanie walorów gminy, w tym walorów turystycznych, a tym samym stworzenie warunków do aktywizacji pozarolniczej działalności gospodarczej i tworzenia miejsc pracy, w tym w sektorze energetycznym i agroturystyki.

Gmina zostanie wyposażona w nowoczesną technologię umożliwiającą czerpanie energii ze źródeł odnawialnych.

Rezultaty:

 • wzrost bezpieczeństwa energetycznego,
 • efekt ekologiczny (ograniczenie zużycia surowców kopalnych, których spalanie powoduje emisję zanieczyszczeń i efekt cieplarniany),
 • mniejsze koszty ogrzewania wody (oszczędności w budżetach domowych).

Efekty:

 • wzrost potencjałów rozwojowych gminy,
 • podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i walorów turystycznych regionu,
 • wzrost jakości życia mieszkańców. Poprawie ulegnie również stan środowiska.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez montaż instalacji solarnych na prywatnych nieruchomościach na terenie gminy 460 szt. o mocy 1,99 MW, zdolnych do wyprodukowania energii cieplnej równej 1 077,29 MWht/rok.

Zasięg projektu:

 • Województwo: lubelskie.
 • Powiat: lubelski.
 • Gmina: Konopnica.